Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz dwa razy w roku (w lipcu i grudniu) w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS.
  • PFP jest indeksowane w bazie CEJSH
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 7,139)
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:

Dorota Suwalska-Barancewicz,
Magdalena Grabowska,
Alicja Szmaus-Jackowska

W   numerze   2/2017

Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li: The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural context [Poziom samooceny młodzieży polskiej w kontekście międzykulturowym]

Iwona Janicka, Wiesław Szymczak: Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody [Interpersonal Commitment Questionnaire – Polish adaptation]

Karolina Jarecka: Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn [Quality of the relationship and menopausal symptoms of women and andropausal symptoms of men]

Irena Pufal-Struzik: Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków [Professional activity of modern women – difficulties in realization of new roles and traditional duties]

Eugenia Mandal, Magdalena Sitko-Dominik: Płeć psychologiczna, sprawczość i wspólnotowość, aktywność sportowa oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet w środkowym okresie dorosłości [Gender, agency and communion, physical activity and tactics of influence in close relationships among middle-aged women]

Paweł Błaszczyński: Self-Memory System Martina A. Conwaya: możliwości zastosowania modelu pamięci autobiograficznej do rozumienia zjawisk psychologii klinicznej [Martin A. Conway’s Self-Memory System: how an autobiographical memory model can be applied to understand issues of clinical psychology]

Tomasz Prusiński: Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych [Personality correlates of private conceptions of freedom. Usefulness of canonical analysis in psychological research]

Lidia Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk: Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości – znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania [Individual perspective and the problem of overweight and obesity – the role of cooperation between the person and the environment in the process of dieting]


RECENZJE I SPRAWOZDANIA
[Reviews and reports]
Karolina Byczewska-Konieczny (2017). Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (ss. 117) [rec. Hanna Bartosz] 


Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (II Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży), 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania [Hanna Liberska]